IFK GENERALFORSAMLING

Udgivet den 10. februar 2020 - 10:15

Idrætsforeningen Flyvestation Karup, afholder ordinær generalforsamling på KFUM Soldaterhjem. Torsdag den 12. MAR 2020 kl. 09:30

Dagsorden ifølge lovene.

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af udvalgsformænd.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand (i ulige år)

7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 8.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 9.

9. Eventuelt.

 

Forslag hertil skal tilsendes formanden KN Simon Rewers, på mail: FKO-O-J3A23@mil.dk så tidlig som muligt og senest den 28. FEB, (OBS: herunder også forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, forslag til lovændringer, kontingent m.v.) Forslagene bekendtgøres til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen via en Idrætsmeddelelse.

 

IFK BESTYRELSE

Bestyrelsesmedlem MJ T. O. Haarup                      2020 – 2022 Ønsker afløsning, ny skal vælges.

Bestyrelsesmedlem SSG Lars Mikkelsen               2020 – 2022                                          

Bestyrelsesmedlem FSPC Jesper Michelsen       2020 – 2022                                                                

Suppleant SSG Erik Holz Mogensen                     2020 – 2022                                          

Revisor SSG L. Krause                                             2020 – 2022                    

Revisor suppleant OASS Helle Frølich                  2020 – 2022                                          

Sekretær      PT Ikke konstitueret                              (pt. varetager Ole jobbet)

 

Tags: