IFK GENERALFORSAMLING

Udgivet den 8. februar 2018 - 16:18

Idrætsforeningen Flyvestation Karup, afholder ordinær generalforsamling på KFUM Soldaterhjem. Torsdag den 15. MAR 2018 kl. 09:00

Dagsorden ifølge lovene.

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af udvalgsformænd.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand (i ulige år)

7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 8.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 9.

9. Eventuelt.

 Forslag hertil skal tilsendes formanden KN Simon Rewers, på mail: VFK-O-J3PA09 tidligst muligt og senest den 01. MAR, (OBS: herunder også forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, forslag til lovændringer, kontingent m.v.) Forslagene bekendtgøres til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen via en Idrætsmeddelelse.

IFK BESTYRELSE

Bestyrelsesmedlem MJ T. O. Haarup                           2016 – 2018  På valg         

Bestyrelsesmedlem SSG Lars Mikkelsen                     2016 – 2018  På valg

Bestyrelsesmedlem OS Kurt Højrup-Bech                   2016 – 2018  På valg (Udtrådt af Bestyrelsen i AUG 17)

BestyrelsesmedlemKN Hans Rytter                            2016 – 2018  På valg

Bestyrelsesmedlem FSPC Jesper Michelsen               2016 – 2018  På valg         

Sekretær       PT Ikke konstitueret                              (pt. varetager Ole jobbet)

2. Suppleant SSG Erik Holz Mogensen                        2016 – 2018  På valg (varetager pt bestyrelses job)

Revisor SSG L. Krause                                                  2016 – 2018 På valg

Revisor suppleant OASS Helle Frølich                        2016 – 2018  På valg

 

Tags: