IFK GENERALFORSAMLING 17. marts 2016

Udgivet den 20. februar 2016 - 10:56

IFK GENERALFORSAMLING

Idrætsforeningen Flyvestation Karup, afholder ordinær generalforsamling på KFUM Soldaterhjem. (Torsdag den 17. MAR 2016 kl. 13:30).

Dagsorden ifølge lovene.

IFKAR-Nyhedsbillede.jpg

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af udvalgsformænd.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand (i ulige år)

7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. para 8.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. para 9.

9. Eventuelt.

 

Forslag hertil skal tilsendes formanden KN Simon Rewers, på mail: VFK-O-J3PA09 tidligst muligt og senest den 07. MAR, (herunder også forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, forslag til lovændringer, kontingent m.v.) Forslagene bekendtgøres til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen via en Idrætsmeddelelse.

IFK BESTYRELSE

Bestyrelsesmedlem MJ T. O. Haarup                           2014 – 2016  På valg         

Bestyrelsesmedlem SSG Lars Mikkelsen                     2014 – 2016  På valg

Bestyrelsesmedlem OS Kurt Højrup-Bech                   2014 – 2016  På valg

BestyrelsesmedlemKN Hans Rytter                            2014 – 2016  På valg

Bestyrelsesmedlem FSPC Jesper Michelsen               2014 – 2016  På valg         

Sekretær       PT Ikke konstitueret                              (pt. varetager Ole jobbet)

                     

2. Suppleant ASS Karin Dalsgaard                               2014 – 2016  På valg

Revisor SSG L. Krause                                                  2014 – 2016  På valg

Revisor suppleant OASS Helle Jeppesen                     2014 – 2016  På valg

Tags: