Idrætsmeddelelse nr. 5-2017

Udgivet den 17. februar 2017 - 9:53

IFK GENERALFORSAMLING

Idrætsforeningen Flyvestation Karup, afholder ordinær generalforsamling på KFUM Soldaterhjem. (Torsdag den 16. MAR 2017 kl. 09:00).

Dagsorden ifølge lovene.

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af udvalgsformænd.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand (i ulige år)

7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 8.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 9.

9. Eventuelt.

 

Forslag hertil skal tilsendes formanden KN Simon Rewers, på mail: VFK-O-J3IA06 tidligst muligt og senest den 02. MAR, (OBS: herunder også forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, forslag til lovændringer, kontingent m.v.) Forslagene bekendtgøres til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen via hjemmesiden og en Idrætsmeddelelse. 

Tags: